De auto stiet hjir yn de buorren fan Aldemardum foar de winkel fan O.J.Postma.
De foto/ansichtkaart is fan fam. G.Muizelaar.Trefwoorden: