In foto fan in NTM-bus op 'e kop fan de Ofslútdyk. Foar de bus stiet Albert Faber, dy't kondukteur wie by de NTM/FRAM.

Trefwoorden: