1948: molkboeren beskilderje in tal bussen by de Koöperative Suvelfabryk te Aldeboarn / foaroan Thomas Veltman en dêrefter sit Jeen de Leeuw, de tredde Boanster molkboer Wiebe van der Hoek wie siik ...

Trefwoorden: