De B-139 fan Slump út De Lemmer. De foarste jonge man is in omke fan myn frou. It giet om Alle Jorritsma, dy doedestiids yn Eastersee wenne. De foto komt út in famylje-album fan de famylje Joritsma....

Trefwoorden: - Harm Jansz. Slump + Alle