Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Wij ontleenen aan de Kollumer Courant:

Het was ons bekend, dat in het begin van dit jaar het 10 jaar geleden moest zijn, dat de autobusdienst Kollum-Leeuwarden door den heer H. Meinema was opgericht.
In verband met het 10-jarig bestaan van genoemden autobusdienst vonden we aanleiding eens met den heer Meinema te praten.
De heer Meinema vertelde ons, dat hij voor 1925 in Oostrum woonde en een boerderijtje beheerde, doch daarin geen voldoening vond en zoodoende ook uitkeek naar iets anders.
Van boer bushouder worden, vonden we wel een radicale verandering.
"Toch niet," meende de heer Meinema. "Met mij waren er velen, die het van uit Oostrum een heele reis vonden om Vrijdags naar de markt in Leeuwarden te komen. En ziehier, hoe het idee geboren werd, een busdienst te openen van Oostrum naar Leeuwarden op marktdagen. Ik voelde echter, dat, wilde 'n busdienst een bestaan opleveren, dit een dagelijksche dienst moest zijn en liefst van uit een flink dorp, een route nemend langs die plaatsen, die eveneens behoefte hadden aan een goede verbinding met Leeuwarden.
Na rijp beraad besloot ik Kollum als vertrekpunt te nemen.
En zoo zijn we dan op 2 Maart 1925 begonnen te rijden met één bus, - een "Ford". Tweemaal per dag naar Leeuwarden: vertrek uit Kollum 's morgens 8 uur en 's middags 3 uur, en terug van uit Leeuwarden 's morgens 10 uur en 's middags 5 uur. 's Zondags werd er niet gereden.
Het bleek dat onze dienst voorzag in een behoefte: het anatal passagiers steeg, terwijl er aandrang kwam om het aantal diensten uit te breiden, hetgeen dan ook is gebeurd. Zooals bekend, wordt thans 5 maal per dag in beide richtingen gereden 's Zondags 2 maal."
"Hoe is het met het aantal passagiers?"was onze vraag.
"Dit is steeds toegenomen, vanaf 't begin tot aan heden toe - alleen in '32 was er een kleine inzinking. Per week vervoeren we thans eenige honderden personen!"
"En hoe staat het met uw aantal wagen?"
"Zooals gezegd, ben ik begonnen met één bus... een Ford-wagen. Thans heb ik 3 bussen en een luxe taxi... allemaal Fords. Ik houd van dat merk, want de ondervinding heeft me geleerd, dat Ford je nooit in den steek laat!"
"Alleen kunt U het dus niet meer af?"
"Neen, we rijden thans met ons drieën als chauffeurs. Ook de werktijden zijn anders; het zal U bekend zijn, dat thans een wettelijke regeling van werktijden voor chauffeurs bestaat. Enerzijds is hier veel voor te zeggen, doch anderzijds bemoeilijkt een en ander het bedrijf wel eenigszins. Vooral de wegenbelasting is een enorme onkostenfactor in ons bedrijf.
Om een voorbeeld te noemen, moet ik voor den nieuwen bus, dien ik pas aangeschaft heb f 410 per jaar betalen!
Maar ja, je moet met den tijd meegaan; zoo heb ik thans een grooten bus aangeschaft als waardig begin voor de tweede 10-jarige periode - die moet U Donderdag eens komen bekijken... ik zal U komen afhalen...!"

De nieuwe Ford-bus
En zoo gebeurde het, dat Donderdagmiddag een pracht van een autobus in de bekende kleuren: rood en geel, voor ons bureau stopte en de heer Meinema ons voor een ritje uitnoodigde. Met den heer Dijkema van Buitenpost, die de leverancier is en den heer Meinema als bestuurder, maakten we zoo een ritje. Hoewel dus de bus practisch leeg was, viel het ons op, hoe prettig de wagen door zijn goede veering reed.
Na afloop hebben we het een en ander eens nauwkeurig bekeken en kunnen niet anders zeggen, dan dat de dienst een wagen rijker is geworden, zooals er slechts een enkele in de provincie Friesland rijdt.
Zooals vermeld, is het chassis een Ford, met een 8-cilinder motor in V-vorm; hierop is een carrosserie gebouwd door de firma Haïnje te Heerenveen, die klinkt als een klok. Het geheel is geleverd door den heer Dijkema, Official Ford Dealer te Buitenpost. Het interieur is buitengewoon fraai: ruime zitplaatsen met grijs leer bekleed, model stalen meubelen, licht, maar stevig! Het nikkel fonkelt en spiegelt dat het een list is. Bij elke zitplaats is een drukknop voor een belletje, dat den chauffeur waarschuwt als de passagier den wagen wenscht te verlaten. De electrische binnenverlichting is fraai uitgevoerd met mmoie lampen in de plafonds. Het noodluik in den zolder aangebracht, wordt opengeschoen en kan in den zomer dienst doen voor ventilatie. De ramen, van onsplinterbaar glas, zijn in nikkelen sponningen gevat en schuiven zijwaarts open. In den wagen zijn drie deuren aangebracht: voor één en achter twee, waarvan één uitsluitend bedoeld is als nooddeur.
Van buiten gezien maakt de bus een forschen indruk: hij is dan ook een meter langer dan den andere bussen van den heer Meinema. Het chassis is een zwaar model, met achter dubbele banden.
Vanzelfsprekend is de bus in stroomlijn uitgevoerd met allerlei nieuwigheden, zooals thans den eisch is: dubbele hoorn, goede verlichting, richtingaanwijzers achteraan, enz. Aan de achterzijde is een vast laddertje, dat het mogelijk maakt boven op den bus te komen voor het opbergen van fietsen, ide niet meer los komen te liggen, doch met de wielen in rekken hangen.
De bus is geheel Nederlandsch fabrikaat!
We hebben den heer Meinema gefeliciteerd met deze aanwinst en onze meening uitgesproken, dat het een waardig afsluiten is van zijn 10-jarigen dienst, ofm als men het anders wil uitdrukken: een goed begin voo het nieuwe tijdperk! We wenschen hem dan ook toe, dat zijn dienst zich in toenemende belangstelling van de zijde van het publiek zal mogen verheugen.

De heer H. Meinema te Kollum (Fr.) heeft in zijn bedrijf: een Ford 4,70 m; een Ford 4 m en een Ford 3,35 m V-8 autobus, benevens een Ford 6-7 persoons taxi V-8.

(Bron: Jan Harmsen uit Ford-wereld 1935).

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.