Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-851

  • Obe Yntema, Workum. Afgegeven: 28-12-1912
  • Haantje Jan Yntema, Workum. Afgegeven: 23-4-1928 (Overgeschreven 12 augustus 1949)
  • Obe Yntema, Workum (Zuid C57). Afgegeven: 12-8-1949 (Overgeschreven)

Dizze auto is makke troch it karrosseryfabryk Obe Yntema te Warkum. De foto waard yn 1912 nommen by it Warkumer stasjon. Yn de jierren '50 skriuwt Obe syn soan Haentje Jan Yntema:
"Toen kwam 1912 met een langzame maar zekere ontwikkeling van de automobiel. Er kwamen steeds meer automobielen. Toen werd het plan opgevat, om een automobiel aan te schaffen en zelf de bovenbouw te maken (de carrosserie). Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een chassis bij een fabriek in Duitsland besteld. Dit fabriek verschafte ons een tekening van het chassis. Terwijl het chassis in Duitsland werd gemaakt, werd hier aan de hand van de tekening van het chassis een tekening gemaakt van de carrosserie. Naar de laatste tekening werd hier de carrosserie gebouwd. Toen het chassis hier aankwam, werd de carrosserie geplaatst. Die bleek buitengewoon mooi te passen. Intussen waren de banden gemonteerd, die bij Peter Union, ook een Duitse fabriek, besteld waren. Alles ging wonderlijk goed. Het bleek dat de naam Yntema niet tevergeefs op een naamplaatje op de carrosserie was geplaatst. De auto, waarvan nog foto’s aanwezig zijn, maakte een goed figuur en spoedig kwamen er bestellingen op. De eerste auto ging hier in de verhuur. Van die tijd af zijn er steeds door de firma Yntema auto’s verhuurd. Bij de rijtuigen die er met succes werden gemaakt en verkocht kwamen toen de auto’s hun werk vragen."

Syn hiele ferhaal stiet op de site fan Warkums Erfskip: http://www.warkumserfskip.nl/id98.htm
mei de titel "Geschiedenis eener Wagenmakery".

(fotonr: 357. Bron: fotokolleksje Willem G. Twijnstra)

trefwoorden bij foto 357 toevoegen

1912, bij het Workumer station.

(fotonr: 5444. Bron: Melle van der Goot, Ruigahuizen)

trefwoorden bij foto 5444 toevoegen

(fotonr: 3009. Bron: Leeuwarder Courant 23-4-1914)

trefwoorden bij foto 3009 toevoegen


Alle Duitsewagens uit deze periode lijken op elkaar
Na determinatie Dixi, DUX, Durkopp en NAG, gaat de bewijslast zoals louvres aantal en vorm in motorkap alswel uiterlijke countouren radiateur badge in de richting van het merk (Der)Dessauer.
Het lijkt bijna onwaarschijnlijk doch het laatste jaar zijn ook uit deze periode de merken FADAG en Praga op Nedrlandse bodem geindentificeerd.

Henk Schuuring (05-02-2007)


Leeuwarder Courant 18 juli 1913:

Raadsvergadering Hindeloopen
Hindeloopen, 16 Juli….
Bij de rondvraag werd door den heer van Elselo mede namens andere bewoners van de Buren geklaagd over het woeste rijden door Hindeloopen van de auto van den heer IJntema te Workum dit is z. i. door de gemeente onverantwoordelijk. De voorzitter zeide voor scherper politietoezicht te zullen zorgen

Leeuwarder Courant 21 juli 1913:
INGEZONDEN STUKKEN
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)

Woest rijden.

In het raadsverslag van Hindeloopen van 16 Juli l. l. komt een opmerking van den heer van Elselo voor over het woest rijden van de auto van den heer IJntema te Workum.
Laat ik dit even weerleggen.
Ten eerste zal ieder die in Hindeloopen bekend is mij direct toegeven dat men daar tengevolge van de scherpe bochten en smalle straten onmogelijk harder der kan rijden dan 10 K.M. wat geen buitensporige snelheid is.
Ten tweede gebeurt het herhaaldelijk dat in Hindeloopen de auto wordt lastig gevallen door jongens die haar vastgrijpen en zich dan mee laten trekken. Wanneer jongons een auto bij kunnen houden is er toch volstrekt geen sprake van woest rijden.
De bewering van den heer van Elselo is dus geheel heel ongegrond. Beter ware het dat de heer van Elselo strenger politietoezicht had verzocht voor jongens die de auto’s lastig vallen.

Workum, 18 Juli 1913.
H. J. IJNTEMA

Leeuwarder Courant 22 juli 1913:
INGEZONDEN STUKKEN
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)

Woest rijden

In de "Leeuwarder Courant" van Zondag 20 Juli tracht de heer H. J. IJntema een uitdrukking, door mij in de raadsvergadering van 15 Juli bezigd, te weerleggen, namelijk die over woest rijden.
De heer IJntema schrijf: in Hindeloopen met zijn bochten kan men niet harder rijden dan 10 K.M. Dit kan zijn. Ik wil ook toegeven, dat ik geen kans zie te constateeren hoeveel K.M. er wordt gereden. Doch dit is de zaak niet, men kan ook bij minder snelheid woest rijden. Wel weet ik, en daarin sta ik niet alleen, dat er van de vele auto’s, die bij ons passeeren, zelden iemand zoo snel rijdt als de heer IJntema. Maar wat mij deed besluiten den burgemeester er opmerkzaam op te maken, gebeurde Zondagavond 18 Juli. Toen reed de heer IJntema, terwijl hij eerst een korte bocht moest maken, tusschen een wagen met paard er voor (dat net werd uitgespannen) en het huis van den heer Jelle Smid door terwijl er niet meer ruimte overbleef dan een halven meter (tusschen den muur en de auto was geen 5 cM. over) en dat met een behoorlijke snelheid. Dit noem ik woest: mijns inziens was hier stoppen plicht.
Wat de tweede opmerking van den heer IJntema betreft, raad ik hem zich tot den burgemeester te wenden. Bij gelegenheid houd ik mij natuurlijk aanbevolen voor goeden raad van den heer IJntema aangaande gaande wat ik al of niet in den raad moet zeggen.

Hindeloopen 20-7-13.
J. J. VAN ELSELO.

Leeuwarder Courant 24 juli 1913:
INGEZONDEN STUKKEN
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)

Woest rijden.

In de .Leeuwarder Courant van 22 Juli brengt de heer van Elselo deze zaak nog eens ter sprake. Hij geeft toe dat er in Hindeloopen niet snel gereden kan worden, maar vervolgt, dat men ook bij minder snelheid woest kan rijden. Dit begrijp ik niet; iedereen verstaat toch onder woest rijden buitensporig snel rijden. Even later is de heer van Elselo echter ook van deze gedachte, waar hij zegt, dat van de vele auto’s zelden iemand zoo snel rijdt als de heer IJntema. Hier spreekt hij dus zich zelf tegen in de verklaring van zijn uitdrukking “woest rijden”. Dat ik harder schijn te rijden, komt doordat mijn auto grooter is dan de meesten, die in Hindeloopen komen. Juist door de grootte lijkt het dat men harder rijdt. In elk geval durf ik verzekeren, dat ik steeds met den minst mogelijken gastoevoer door Hindeloopen rijd. Dit is noodzakelijk wegens de scherpe bochten en smalle straten, zoodat van buitensporig snel rijden geen sprake kan zijn. De heer van Elselo schijnt echter ook niet zoozeer te doelen op geregeld woest rijden -- iets wat men uit zijn opmerking in den raad moest veronderstellen -- als wel op een feit waarbij zijns inziens woest gehandeld is. Dat feit vond plaats Zondagavond 13 Juli. Toen reed ik door, terwijl volgens den heer van Elselo, stoppen plicht was. Stoppen was toen echter niet gewenscht. Om te stoppen moet men den motor uitschakelen en een uitgeschakelde motor maakt meer lawaai dan een in werking zijnde. Bij stoppen had dus het paard kunnen schrikken, terwijl dit nu niet gebeurde, daar bij een op hoogste versnelling doorrijden de motor zoo goed als geruischloos loopt.
De heer van Elselo merkt in zijn stuk op, dat het paard juist werd uitgespannen, een reden, zijns inziens, om te stoppen: maar men kan, wanneer men om den hoek komt, onmogelijk constateeren of men een paard uit- of inspant. Dit zal de heer van Elselo zeker wel willen toegeven. Hiermee meen ik ten duidelijkste te hebben aangetoond, dat stoppen ongewenscht was.
De slotopmerking van den heer van Elselo aanvaard ik onder grooten dank. Ten slotte kan ik besluiten met op te merken, dat ik volhoud, dat de opmerking van den heer van Elselo over woest rijden ongegrond was. Dit is nu ten volle gebleken. Zijn gansche opmerking was gebaseerd op een feit, waar zijns inziens kwestie was van al of niet stoppen. Dat stoppen hier ongewenseht was, is door mij aangetoond. Het is den heer van Elselo niet ten kwade te duiden, dat hij zijn opmerking gemaakt heeft, daar hij een leek op dit gebied is en dus in volkomen onwetendheid gehandeld heeft.
Hiermee is dunkt me de zaak voldoende duidelijk uiteengezet. Het is gebleken een zaak te zijn van zoo ondergeschikt belang, dat ik het niet noodzakelijk acht er nader op terug te komen.

Workum, 22 Juli 1913.
H. J. IJNTEMA

Warkums Erfskip (24-02-2010)


Henk Schuuring hat gelyk, it is een Dessauer. Yn de Ljouwerter Krante fan 29 december 1975 stie in petear mei de modelbouwer Broersma dy’t oant 1925 by Yntema wurke. Dêr stie ûndersteande passaazje yn:
(……) Uit zijn wagenmakersperiode herinnerde hij zich ook de eerste auto, die in Workum reed. Hij was van Yntema de wagenmaker zelf, een fraaie Germain uit 1913. “Dokter Slis ried der wol faek yn,” weet de heer Broersma nog. Een model van de auto staat in de woonkamer bij de Broersma’s. Hij maakte tevens een exemplaar van de Dessauer, destijds ook van Yntema. Deze kocht het chassis en bouwde er een fraaie limousine carrosserie op. Zelfs het kenteken B-851 ontbreekt niet op Broersma’s sterk gelijkende versie (……)

Jac. Stienstra, Beetstersweach (24-02-2010)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.