Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-73

  • Piet Jan Sluiter, Joure, gemeente Haskerland. (Vervallen 12 augustus 1932)
  • Piet Jan Sluiter, Joure, gemeente Haskerland. Afgegeven: 13-2-1906
  • Hendrik Prakken, Joure, gemeente Haskerland. Afgegeven: 23-6-1936 (Overgeschreven 24 februari 1949)
  • De Burgemeester van Ooststellingwerf, Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-2-1949 (Overgeschreven)

In het raadsverslag van de gemeente Utingeradeel in de Leeuwarder Courant van 8 april 1911 wordt vermeld dat de gemeente zal "bevorderen, dat aan dr. Sluiter, arts te Joure, vergunning worde verleend, den weg aldaar met zijn automobiel te berijden".

(17-12-2009)


Nieuwsblad van Friesland, Hepkema’s Krant van 21 augustus 1909:
AKMARIJP, 17 Augs. Heden avond omstreek. 7 uur was de knecht van den heer Jan Jonkman, veehouder alhier, op den weg door ons dorp. Hij liep met de leidsels in de hand naast den wagen, waar een ander persoon bovenop zat. Toen hij den door Gerard Hogeterp bestuurden melkwagen wilde voorbijrijden, trok het paard plotseling wat hard aan, waardoor de knecht, die hierop niet verdacht was, ter aarde stortte met het gelaat in de scherpe grint. Tot overmaat van ramp sloeg nu het paard op hol en reed een wiel van den wagen den knecht over het achterhoofd. Deerlijk gewond, was hij genoodzaakt de leidsels los te laten. Voor de huizinge van den veehouder Cornelis Schaap werd het paard tot staan gebracht. De wagen was erg gehavend. Dokter Sluijter uit Joure, dadelijk te hulp geroepen, kwam onmiddellijk per motorfiets en verbond den gewonde. De persoon, die op den wagen zat, werd er afgeslingerd, doch bekwam geen letsel van beteekenis.

(16-11-2012)


Neffens it byskrift fan foto 3075 by B75 krige dokter Sluiter syn earste auto yn it lêst fan 1910.

Jac. Stienstra, Beetstersweach (13-12-2012)


Nieuwsblad van Friesland, 18 juni 1913:
AKMARIJP, 16 Juni. Hedennamiddag ontstond er brand in de oude boerenhuizinge van den heer G. H. Brouwer alhier, thans door vier gezinnen bewoond. (……..) De bewoner A. van der Ende bezeerde zich bij de pogingen, om nog iets te redden, aan den pols en geraakte door overspanning buiten bewustzijn, zoodat de hulp werd ingeroepen van Dr. Sluijter uit Joure, die spoedig per motorfiets arriveerde.

(09-01-2013)


Nieuwsblad van Friesland, 23 maart 1923:
HEERENVEEN, 21 Maart. Er was bij de heden door den makelaar Bergsma gehouden verkooping van vrachtauto's, auto's, motoren, fietsen, enz., voor den heer Jans en met inbreng, al zeer weinig animo. Van de auto's werden alleen de beide eerste verkocht: een 2-pers. „Stoewer' voor f 1050 aan dr. Sluijter te Joure en een 6-pers. landaulette „Lancia" voor f 801 aan den heer Tolman te Beetsterzwaag. Op geen der andere auto's werd een aannemelijk bod gedaan, zoodat ze werden ingehouden. Met de motoren ging het desgelijks. Verkocht is alleen een „F.N." 2 P.K. voor f 56 aan den heer A. Dijkstra te Rottum.

(22-09-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.