Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-4841

  • Syl IJsselstein, Siegerswoude, gemeente Opsterland. Afgegeven: 21-10-1921 (Overgeschreven 1 maart 1950)
  • Fa. G. Bos en zonen, Siegerswoude, gemeente Opsterland. Afgegeven: 1-3-1950 (Overgeschreven)

Nieuwsblad van Friesland, 19 december 1919:

INGEZONDEN. Autobusdienst Drachten-Groningen en omgekeerd.
Dat goede verkeerswegen te water en te land onmisbare factoren zijn voor de ontwikkeling en welvaart eener sterk geïsoleerde streek, mag wel voor overbekend worden gehouden. Dat daarnaast ook goede verkeersmiddelen, spoor, tram, autobus, enz. eveneens al spoedig onontbeerlijk blijken te zijn, inzonderheid voor een streek die in opkomst is, en dat deze het wonen in dergelijke streken ontegenzeglijk veraangenamen en den trek daarheen bevorderen, en alzoo nog kunnen bijdragen tot vermeerderde welvaart en bloei, ook dat zal elk wel weten en kunnen beamen. Maar met deze nuchtere wetenschap zijn we er nog niet. Op eene algemeene volmondige erkenning van feiten volgt helaas nog maar al te vaak een doodgewone bestendiging van soms de meest onhoudbare toestanden. Met dezen sleur dient gebroken. Het is daarom, dat ik bij deze de aandacht wil vestigen op iets, dat m. i. z. ernstige overweging waard is. Dit iets, is niets minder dan een geregelde autobusdienst Drachten—Groningen en om- gekeerd. Route: Drachten, Selmien, Ureterp;, Siegerswoude, Voorwerkerbrug, de Wilp, Marum, Nuis, Niebert. Tolbert, Midwolde, Littelbert, Oostwold, de Poffert, Vierverlaten, Hoogkerk, Groningen. Dat in deze zeer volkrijke streek de verkeersbehoefte groot is, behoeft stellig niet nader aangetoond te worden. Dat een geregelde autobusdienst ruim rentegevend, en al spoedig ruim winstgevend zal zijn, is zoo goed als zeker- Dit laatste kan wel haast de tramlijn Drachten—Groningen bewijzen. Toen deze lijn, nu enkele jaren geleden geopend, eenigen tijd had dienst gedaan, werd de Directie gewaar, dat deze lijn niet alleen in een lang gevoelde behoefte voorzag, maar dat ze een levenskwestie bleek zijn voor de betrokken streek. Op marktdagen waren bij haast alle trammen volgtrammen noodig. Men begreep toen hoe jammer het was, dat deze lijn niet reeds jaren eerder was aangelegd. Deze lijn n.l. bleek al spoedig de meest winstgevende van alle te zijn. Nu is in den laatsten tijd de toestand in ongunstigen zin gewijzigd. Onder den druk der noodzakelijkheden werd de Tramweg Mij. gedwongen hare tarieven voor goederen- en personenvervoer voortdurend aanmerkelijk te verhoogen, en soms de diensten te beperken. Hierdoor, en nog meer door de omstandigheid, dat deze lijn toch al op lange na niet in alle verkeersbehoefte van den Oosthoek van Friesland en aangrenzende deelen van Groningen en Drente kan voorzien wordt steeds dringender de behoefte gevoeld aan meer geregelde verkeersgelegenheid, hetzij tram, hetzij autobusdienst. Het laatste lijkt mij voor de hierboven aangegeven route aanvankelijk wel het beste, en voor spoedige verwezenlijking vatbaar. Is de provinciale electrificatie eenmaal provinciaal en intact, dan zou de autobus mogelijk door een electrische tram kunnen worden vervangen. Na eenige regelingen, duidelijke en ruime publicatie van de resp. tijden van vertrek en aankomst, vaststelling van tarieven en , vaste stopplaatsen, zou de autobusdienst al spoedig kunnen aanvangen. Wie weet of ook hier geen volgauto's noodig zullen blijken, en niet dezelfde uitspraak wordt vernomen als met de tram: het is wel jammer dat niet eenige jaren eerder met deze verkeersgelegenheid is aangevangen. Wie zijn de ondernemers? Of wie zouden de ondernemers kunnen worden? Met een weinig goeden wilmedewerking en voortvarendheid kan spoedig een Autobus Mijworden opgericht, en een autodienst worden ingelegd, waarmee in een dringende behoefte kan worden voorzien. Allen die svmpathiseeren met dit idee, en belang hebben bij een geregelden verkeersdienst Drachten-Groningen langs de aangegeven route, verzoek ik hiervan blijk te geven, door betuigingen van instemming, of enkel hunne naamkaartjes aan ondergeteekende in te zenden. Bij voldoende belangstelling zal binnenkort eene vergadering bij advertentie worden uitgeschreven ter bespreking van het bewuste doel.
Siegerswoude. S. W. IJSSELSTEIN.

(07-02-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.