Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-3784

  • D. Faber, Workum. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
  • Dirk Faber, Workum. Afgegeven: 1-6-1928 (Duplicaat)
  • Thomas Wiersma, Dedgum, gemeente Wonseradeel (no. 21). Afgegeven: 24-1-1949 (Overgeschreven)

Yn 1923 waarden der twa nije nûmers ôfjûn oan Dirk Faber, nammentlik B-6093 en B-6913.

Yn dat jier is dizze foto nommen mei de taksy, bussen en de frachtwein. De wenning mei bedriuwsromte binne yn 1918 sette litten troch Dirk Faber. Fan de earste en twadde bus fan lofts binne de nûmers sichtber B-6093 en B-3784. It ferskil mei de bussen op de foto út 1925 is, dat dy op dizze foto in donker dak hawwe.

(fotonr: 1936. Bron: fotokolleksje: Hanne Readbergen-Faber, Warkum (Warkums Erfskip))
Trefwoorden - autobus
trefwoorden bij foto 1936 toevoegen

De nije autobussen mei in ljocht kleurich dak fan Dirk Faber oan de Trekwei te Warkum yn 1925. Hielendal lofts stiet Fokelina Faber-Kroese yn de doar en rjochts dêrfan Freerk Faber. De bussen hawwe de nûmers f.l.n.r. B-8763, B-7899, B-8762, B-7391, B-6093 en B-3784.

Yn 1925 binne de nûmers B-8762 en B-8763 ôfjûn.

Yn it
Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland (± 1928) stiet in advertinsje fan “Faber’s Autobus en Stoomboot onderneming Workum” mei deselde foto.

(fotonr: 1938. Bron: fotokolleksje: Hanne Readbergen-Faber, Warkum (Warkums Erfskip))
Trefwoorden - autobus
trefwoorden bij foto 1938 toevoegen


Minte de Jong fan Warkum hat in pear jier lyn yn syn rige oer it “Sint Gertrudiskerkhof” yn de Warkumer krante Friso in artikel skreaun oer de histoarje fan it transportbedriuw fan de famylje Faber:


Sint Gertrudiskerkhof (7)


Op het Groot Zuiderkerkhof bevinden zich de grafstenen van Freerk Faber en zijn vrouw Mintje Eerdmans, en van hun zoon Dirk en zijn vrouw Fokelina Kroeze. Freerk Faber was één van de eerste beurtschippers in Friesland die met een stoomschip ging varen. Dirk Faber was één van de eersten die overschakelde op vervoer over de weg. Over deze ondernemende mannen, "dizze Warkumers fan kwizekwànsje", gaat deze bijdrage in de serie over het Sint Gertrudiskerkhof.


Douwe Hanzes Faber, de overgrootvader van Freerk, was de eerste trekschipper in de familie. Hij kreeg op 2 oktober 1789 vergunning om een beurtdienst te onderhouden tussen Bolsward, zijn woonplaats, en Leeuwarden. Hij gaat op oudere leeftijd in militaire zeedienst. Tijdens een actie in de West-Indische wateren wordt zijn schip door de Engelsen in beslag genomen en wordt de bemanning gevankelijk afgevoerd naar Engeland. Daar overlijdt Douwe in een hospitaal.
Ook de grootvader van Freerk, Klaas Douwes Faber, is trekschipper. Kennelijk was dat niet een vetpot, want hij is ook boer en koemelker.
Freerk zijn vader, Freerk Klazes Faber, is slechts 25 jaar geworden. Hij was ook trekschipper. Drie weken na zijn dood bevalt zijn vrouw, Johanna Jacoba Pluijlaar (of Pluijaart), van Freerk.


Freerk Faber, geboren 12 augustus 1849 te Bolsward, komt na zijn huwelijk (Bolsward 1872) met Mintje Eerdmans in Workum te wonen. Freerk en Mintje krijgen 12 kinderen. De oudste, Freerk (Bolsward 1872), diende zich al na 6 maanden aan. Sy moasten dus trouwe!
In het najaar van 1874 wordt de beurtdienst Workum-Bolsward v.v. met trekschuiten weer voor drie jaar verpacht, De pachters zijn F. Faber en O. van der Meer.
In juni 1877 is er plotseling groot nieuws: Faber en Van der Meer hebben een stoomboot gekocht, de "Prins van Oranje", en zullen daarmee van Workum op Bolsward varen. In de FRISO van 6 juni 1877 staat er dit over.
"Workum. Heden namiddag arriveerde alhier voor het eerst de Stoomboot "Prins van Oranje", om dagelijks te varen tusschen Bolsward en hier. De boot ziet er netjes uit, vooral de eerste kajuit, die ruimte bevat voor ongeveer veertig passagiers. Ook de 2e klasse is zeer goed ingericht........ ".
Helaas de wakkere ondernemers krijgen van de gemeente geen toestemming! Vooralsnog hebben trekschuiten nog de voorkeur. Pas eind 1878 is het dan zover. In de FRISO lezen we: "Stoombootdienst tusschen Workum en Bolsward v.v. Aanvang Maandag 9 December e.k".
Al vrij snel is Freerk Faber alleen eigenaar van deze beurtdienst. Hij had meerdere stoomschepen in de vaart. In het begin van de vorige eeuw laat hij het stoomschip "Johanna Jacoba" bouwen, genoemd naar zijn moeder. (De 'Johanna Jacoba" is nog steeds in de vaart. U kunt er dagtochten mee maken over de Friese wateren). Freerk Faber onderhoudt ook nog enige tijd een wekelijkse (op vrijdag) beurtdienst op Leeuwarden.
Freerk Faber was een geziene en markante figuur in Workum. Iedereen groette hem met "kapitein". Mintje, zijn vrouw 'wie in guodlik mins". Meerdere malen liet zij eten brengen naar de armen in de buurt.
Op 24 februari 1934 lezen we in de FRISO de volgende rouwadvertentie:
"Heden ontsliep, zacht en kalm, in zijn Heer en Heiland, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Freerk Faber weduwn. van MINTJE EERDMANS in den ouderdom van ruim 84 jaar".
N.B. Helaas zijn de opschriften op de grafstenen nauwelijks of niet meer te lezen. Een onderhoudsbeurt zou overigens wonderen verrichten!


Dirk Faber werd in Workum geboren op 21 maart 1876. Daarvoor was er ook al een Dirk (Bolsward 1875) geweest maar die heeft slechts enkele weken geleefd. In 1901 trouwt Dirk Faber met Fokelina Kroese, dochter van Walter Kroese en Ietje Visser. Dirk en Fokelina krijgen 6 kinderen.
De eerste 20 jaren van hun trouwen wonen ze op het Noard (het pand waar tegenwoordig "Jopie's huiskamer'' zit). Fokelina drijft daar een winkel in fournituren (benodigdheden voor kleermakers en naaisters m.u.v. de stof).
In 1918 koopt Dirk Faber een stuk grond aan de Trekwei en bouwt daarop het nog bestaande huis op nrs 4 en 5. Als zijn vader ouder wordt, neemt Dirk het vaarbedrijf van hem over. Er komen nieuwe schepen: de "Mintje" en de "Ietje", genoemd naar zijn dochters. Maar Dirk wil meer. Hij sluit een contract met de melkfabriek "Hollandia" in Bolsward voor de levering van melk. De melk wordt door melkrijders en melkvaarders bij de boeren opgehaald en daarna met paard en wagen naar Bolsward gebracht; later met vrachtauto's.
In de twintiger jaren kiest Dirk Faber voor het wegtransport: personenvervoer met bussen, goederenvervoer met vrachtauto's. Op 22 december 1921 opent hij "een passagiers-autodíenst op Bolsward met een ruime geriefelijke auto waarin plaats is voor 14 personen ". Vlak na de oorlog vervoert hij melk naar Holland en naar het Amerikaanse leger in Duitsland. Wat een ondernemende man!
In 1947 draagt Dirk Faber het bedrijf over aan zijn medefirmant (sedert 1928) Thomas Wiersma. Op 6 maart 1955 overlijdt Dirk Faber. In de FRISO van 12 maart staat een in memoriam. Enkele gedeelten daaruit.
"De forstoarne wie jierren stomboat-ûndernimmer letter autobus-ûndernimmer. Hy hat underskate bistjûrsfunksjes waernommen en wie in jiermannich Riedslid. Mar as der ien pleite hat foar forbettering fan de Warkumer haven, striden foar forbettering fan de farwetters yn en om Warkum hinne, mar ek foar bettere wegen, dan hat it wol de hear Faber west. Foral yn de jierren dy't lizze tusken 1925 en 1932 skreau hy yn ûnderskate kranten, om it "grootscheepsvaarwater" oer Warkum oanlein te krijen.
Wy wolle de forstoarne bitinke en syn neitins earje om't hy, mei fan syn beste krêften jown hat ta it bihertigjen fan de belangen fan ús âlde goede stêd.
Dat hy rêste mei yn frede ".


Met dank aan Johanna Jacoba Readbergen, geboren Faber.

Warkums Erfskip (22-04-2008)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.