Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-200

  • Jentje Nauta, Witmarsum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 14-1-1907

± 1922. Op fjouwer novimber 1919 is de Frijwillige Aderdomswet (V.O.V.) ta stân kommen en op trije desimber dêrop is de wet yngongen. It wie in forsekering werby't preemje bitelle waerd troch (rinte)segeltsjes to plakken. Letter koene de lju dan âlderdomsrinte barre. De earste Wytmarsumers dy't dêr fan gebrûk makken wiene Piet 'Bovenlander' (efter it stjûr; syn skaeinamme wie net bikend, hy kaem út Noard-Grinslân); dêrneist (mei in stik papier yn 'e hân) Sjoerd Tolsma. Lofts efter Hein Steinfort en njonken him Feike Falkena (mei de hân oan 'e piip). Foar dit feestlik barren wiene se yn 'e auto fan fédokter Jentsje S. Nauta nei it postkantoar ta riden.

(fotonr: 2771. Bron: Tjebbe van Beets. Ta bihâld fan âld Wytmarsum. 1984. Sign. 7637 fr)

trefwoorden bij foto 2771 toevoegen

[...]Onderstaand een attest van een gebruiker der SIGMA.
Dr.J.S. Nauta, Witmarsum.
Witmarsum, den 16 Dec. 1918.
Aan de heeren KLISSER & CITROEN, Amsterdam.

Mijne Heeren.
Ik heb de eer u mede te deelen, dat ik al sinds 1909 mijn practijk per auto doe. In dien tijd heb ik successievelijk gebruikt een Klein auto 2 cyl. 4-7 P.K., een 2 cyl. 10 P.K., een 4 cyl. 10-12 P.K., allen zeer verdienstelijke wagentjes, maar voor mij onbruikbaar.
En waaarom? Zoodra de herfst of het voorjaar met regenachtig weer en papperige wegen en flinken harden wind was aangebroken, dan bleken al deze wagentjes te zwaar voor de capiciteit van den motor.
Geen van de drie bovengenoemde wagentjes, alle door mij nieuw aangeschaft, heeft ooit met opgezette kap op de prise directe tegen een flinken wind (ik bedoel volstrekt geen storm) in kunnen loopen.
Dat is dan ook de reden geweest, waarom ik bovenbedoelde wagentjes heb afgeschaft.
Door toeval kwam ik in het bezit van een Sigma voiturette. Ik gebruik dit wagentje nu al zes maanden lang en kan ik het nu wel als "durchgeprüft" beschouwen en verklaar u dan: -
dat de Sigma met opgezette kap op een doorgeregenden grindweg op de prise directe met groot gemak tegen een storm (en nu bedoel ik wel degelijk een storm) in loopt.
Dit is voor mij een uitkomst, die ik na zooveeel ervaringen niet meer had durven verwachten.
Dat het belachelijk beetje olie en benzine en bandenverbruik me eerst vreemd maar toch zeer aangenaam aandeed, behoef ik u zeker niet te melden.
Ik kom a.s. Vrijdag op de expositie en spreek daar één uwer misschien wel.
Intusschen blijf ik met hoogachting Uw dw. Dn.
(w.g.) Dr. J.S. NAUTA, vee-arts.

(fotonr: 3010. Bron: Leeuwarder Courant 14-2-1914)

trefwoorden bij foto 3010 toevoegen


De auto op de foto is zeker geen Sigma. De Franse Sigma was een kleine auto en elders in het kentekenregister te vinden (weet niet zo snel meer waar). De auto op de foto lijkt me eerder een Amerikaan.

Fons Alkemade (fons-alkemadeplanet.nl) (29-08-2011)


Ik denk dat de Sigma met kenteken B-200 op de foto staat bij kenteken B-144.
Het kenteken B-144 staat op naam van J. Smit Ez. uit Sneek.

Clarence Cnossen (09-09-2014)


Yn it begjin fan de kentekenside ha ik der in foto op set út in boekje oer Wytmarsum. Dêr stie yn dat de auto fan Jentsje Nauta wêze soe. Hy is dan ek by it nûmer B200 telâne kaam. Ast de foto goed besjochst dan kloppet dat net. It lêste sifer is in 5. Ik tink dat it in auto is fan Catrinus Werkhoven, ek út Wytmarsum en motor- en autohanneler. Dy hie nûmer B115. En dat liket der mear op. Fons Alkemade hat der alris by set dat de auto op de foto gjin Sigma is mar tinklik in amerikaans fabrikaat. Werkhoven advertearre op 14 april 1916 yn de Ljouwerter krante mei “Studebaker automobielen”. Oan de radiateur mei in sirkelfoarmig embleemke te sjen is de auto op de foto ek in Studebaker .

Letter ha ik der noch in advertinsjetekst by set oer in Sigma. Clarence Cnossen mient dat de Sigma op in foto by B144 fan dealer Smit stiet. Soe kinne mar út de tekst fan Würing dêrby soene je opmeitsje kinne dat Smit dy auto sels brûkt hat. It kin fansels wêze dat dat mar efkes sa west hat en dat er doe ferkocht is oan Nauta. Op de “Friesche Landbouwtentententoanstelling” yn augustus 1912 te Ljouwert hie Smit in Sigma auto stean. Dat sil de auto fan foto B144 wêze. Nauta skriuwt yn december 1913 dat hy “door toeval” yn it besit kaam fan in Sigma Voiturette. Dat wie dan sawat yn juni 1913, in lyts jier nei de tentoanstelling. Salang soe Smit dan dy auto brûkt ha.

Jac. Stienstra, Beetstersweach (25-09-2014)


De auto is een Flanders toerwagen uit 1911 of 1912, en was een product van het bekende Amerikaanse Studebaker-concern.

Ariejan Bos (12-09-2016)


Gewijzigde inzichten. Vermoedelijk is de foto bij kenteken B144 niet de B200 (wat mijn eerdere gedachten waren) maar de B2.

Volgens een kleinzoon van J. Smit Ezn werd een auto met het kenteken B2 bij hun in de familie gebruikt. Later is het kenteken overgegaan naar de gemeente en de politie.

De firma J. Smit Ezn uit Sneek handelde in auto's, fietsen, motorfietsen, naaimachines ed. van o.a. de merken N.S.U. Durkop Sigma Ford Chevrolet BSA Multi Rudge Pfaff Veritas La Perle.


Clarence Cnossen (15-09-2017)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.