Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-115

  • Catrinus Johannes Werkhoven, Witmarsum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-3-1906 (Op 15 augustus 1910 is een zesde exemplaar van nummerbewijs B 115 afgegeven.)

± 1922. Op fjouwer novimber 1919 is de Frijwillige Aderdomswet (V.O.V.) ta stân kommen en op trije desimber dêrop is de wet yngongen. It wie in forsekering werby't preemje bitelle waerd troch (rinte)segeltsjes to plakken. Letter koene de lju dan âlderdomsrinte barre. De earste Wytmarsumers dy't dêr fan gebrûk makken wiene Piet 'Bovenlander' (efter it stjûr; syn skaeinamme wie net bikend, hy kaem út Noard-Grinslân); dêrneist (mei in stik papier yn 'e hân) Sjoerd Tolsma. Lofts efter Hein Steinfort en njonken him Feike Falkena (mei de hân oan 'e piip). Foar dit feestlik barren wiene se yn 'e auto fan fédokter Jentsje S. Nauta nei it postkantoar ta riden.
[Mooglik kloppet dizze lêste opmerking yn it byskrift net en is dit de B-115 fan Catrinus Werkhoven. Sjoch ek by B-200].

(fotonr: 4807. Bron: Tjebbe van Beets. Ta bihâld fan âld Wytmarsum. 1984. Sign. 7637 fr)

trefwoorden bij foto 4807 toevoegen

Het nummerbewijs van pake Jaring Werkhoven. Achterop heeft hij het verhaal over de herkomst van het nummerbord getypt:
"Dit nummerbord werd gebruikt door Catrinus Joh. Werkhoven, geb. 7/10-'84-overl. 19/9/'59.
Hij bereed eerste motorfietsen met het no. B-100. Maar de kinderen in het dorp en elders riepen vaak: "Sju, sju, hij sit op no. 100" (destijds was dat een aanduiding voor een W.C.). Om deze plagerijen te voorkomen vroeg hij een ander kenteken aan, dat werd toen B-115. De kentekennummmering was toen nog provinciaal geregeld (A was Groningen, B Friesland, enz.). In één jaar waren er toen slechts 15 motorfietsen bijgekomen. Later mochten deze kent. voor motoren ook gebruikt worden voor de auto. Pake importeerde uit Engeland de "Blackburn" motorfiets, dat was na de motorfietsen met een V-riem aandrijving, de eerste motor in ons land met een ketting-aandrijving (Renolds). Er is nog een grote oude foto, genomen voor de winkel en het woonhuis van Pake en Beppe waar ze toen woonden, nml. Arumerweg no. 26, daar staan 10 van deze motoren op. Deze werden geleverd aan het prov. electr. bedrijf in Friesland (P.E.B.). Ook de rijbewijzen voor motoren mochten gebruikt worden voor de auto's. Zo kon het gebeuren dat zoon Jarig (16) met de auto (Ford T) in de wijde omgeving van Witmarsum radio-accu's en annodebatterijen rond bracht onder het toezicht van de oude knecht Jan Tolsma, die erg doof was en niet autorijden kon. De radioklanten hadden geen electriciteit. De accu's moesten geregeld bijgeladen, daarom hadden ze een ruilaccu bij ons staan die nu en dan werd gewisseld. Annodebatterijen, meest 120 volt, gingen ongeveer 3 mnd. mee en moesten dan door een nieuwe worden vervangen. Pake was één van de eerste radiobezitters in ons land. Men zond toen alleen morse-tekens uit (geen muziek of praatprogramma's). Pake wisselde gegevens over kwaliteit en sterkte uit met één van de eerste radiozenders in Nederland. Dat was Ir. Idzerda uit Leeuwarden. Later verkochten we de beroemde "Ducretet"-toestellen. Daar zaten drie met de hand gewonden spoelen bovenop die verwisseld konden worden voor een andere golflengte. We maakten ook zelf toestellen. De eerste auto die verkocht werd aan bankier Kingma was een tweezitter, met zitplaatsen achter elkaar".

(fotonr: 1804. Bron: Warner Werkhoven, Eindhoven)

trefwoorden bij foto 1804 toevoegen

Een foto van de B-115 uit midden 1930 met mijn moeder Hilly Werkhoven-Schuiling.

(fotonr: 1411. Bron: Catrinus Werkhoven)

trefwoorden bij foto 1411 toevoegen


ELFSTEDENTOCHT PER MOTORRIJWIEL.
Ter gelegenheid van de eind augustus 1912 in Friesland gehouden A. N. W. B. feesten, werd een elfstedentocht als betrouwbaarheidsrit per motorrijwiel georganiseerd. Start en finish waren bij de Klanderij in Leeuwarden. Van de veertig aangemelde deelnemers kwamen 35 opdagen. De niet aangemelde H. Taconis uit Joure bracht het deelnemertal op 36. Tien deelnemers moesten wegens materiaalpech opgeven. Een daarvan was de bekende kaatser Catrinus Werkhoven uit Witmarsum.

jac.stienstra, Beetstersweach (14-12-2012)


Nieuwsblad van Friesland, 5 juli 1913:
WITMARSUM, 3 Juli Twee motorfietsen, uit verschillende richting komende, passeerden elkaar hedenmorgen even buiten ons dorp nabij een overweg. Van twee meisjes die niet wisten naar welken kant ze moesten uitwijken, werd het eene aangereden door de motorfiets van den heer Werkhoven alhier. Beide klompen van het meisje braken, doch overigens kwam ze er met den schrik af. De motorfietser echter, de reparateur J. L., stortte van de fiets en bezeerde ernstig zijn gelaat.

(09-01-2013)


Kenteken B-115 is een Ford en waarschijnlijk een DeLuxe Town Sedan uit 1931.
Van de DeLuxe Town Sedan zijn 65.447 units bebouwd.

E. Hanekamp - A-SYST'MS - 31-01-2014

E. Hanekamp (31-01-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.