Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-107

  • Baron Maurits Pico Diderick van Harinxma thoe Slooten, Beetsterzwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 8-3-1906
  • Jan Bieruma Oosting, Leeuwarden. Afgegeven: 17-7-1906 (Opnieuw afgegeven, nadat het nummerbewijs B 107, afgegeven aan mr. P.D. van Harinxma na diens overlijden was ingeleverd.Vervallen tussen 1 april 1914 en 1 april 1915.)

(fotonr: 3011. Bron: Leeuwarder Courant 22 juni 1906)

trefwoorden bij foto 3011 toevoegen


Mr. Jan Bieruma Oosting wie amtner fan it Openbaar Ministerie bij het kantongerjucht te Ljouwert. Hy wenne oan de Grachtswal yn it hûs dat no it adres Oostergrachtswal 47 hat. Op 1 juli 1907 waard him earfol ûntslach ferliend neidat hy it bûten “De Cloese” yn Lochem kocht hie en dêrhinne ferhûze. De nûmers B98 en B107 sille dêrnei wol net mear brûkt wêze. Nei it ferstjerren fan syn skoanheit mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Sloten waard hy yn 1929 bewenner fan Lauswolt yn Beetstersweach. Doe krige hy de nûmers B14319 en B14320.

Jac. Stienstra, Beetstersweach (12-02-2010)


Leeuwarder Courantvan 19 mei 1906
Beetsterzwaag, 17 mei. Gisteravond omstreeks 7 uur had op de villa Lauswold alhier een ernstig ongeluk plaats. De heer M.P.D. baron van Harinxma thoe Slooten had een rijtoertje per auto gemaakt.Bij terugkeer kwam hij in beknelling tusschen de auto en de deur van het koetshuis. Hij werd zoo erg aan het been bezeerd, dat geneeskundige hulp van hier en Drachten moest worden ingeroepen.

Liekele Helmus, Almere (28-02-2010)


Nieuwsblad van Friesland, Hepkema’s Krant van 14 september 1907:
De chauffeur van mijnheer Oosting te Leeuwarden reed den 20 April met diens automobiel naar Beetsterzwaag, om den heer Van Harinxma thoe Slooten af te halen. Op den terugweg zag de chauffeur tusschen Nijega en Suameer een wagen met hout, door twee paarden getrokken, naderen. De afstand tusschen beide rijtuigen was toen nog ongeveer 150 meter. De chauffeur wenkte den voerman, J. V. genaamd dat hij behoorlijk ruimte zou geven, om de automobiel te laten passeeren, doch V. spande de paarden uit en liet den wagen midden op den weg staan, zoodat ook de auto moest stoppen. De chauffeur trad nu met den voerman in gesprek, om hem te bewegen, de passage vrij te maken. V. bleek hiertoe niet genegen. De paarden waren eerst vrij wat onrustig; dit werd later beter en toen er eindelijk iemand gevonden werd, die de paarden wilde vasthouden, heeft V. meegeholpen, om den weg ruim te maken. Hij heeft tengevolge dezer geschiedenis voor het Kantongerecht te Bergum terechtgestaan, beschuldigd van niet behoorlijk naar rechts te hebben willen uitwijken. Beklaagde beweerde destijds, al het mogelijke te hebben gedaan, om de auto mobiel te laten passeeren; maar zeer bevreesd te zijn geweest voor zijne paarden, die zoo schrikachtig waren. De Kantonrechter sprak hem vrij. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie ging in hooger beroep. Beklaagde was heden niet verschenen. De getuigen echter verklaarden, dat V. zich onhebbelijk had gedragen, daar de onrustigheid der paarden wat meeviel. De chauffeur had hem bovendien voorgesteld, dat hij eerst zijne paarden weer zou inspannen, om den wagen zijwaarts te leiden, waarna hem de gelegenheid zou worden gegeven, zijn weg te vervolgen, terwijl de automobiel zoolang stilstond. Ook dat weigerde hij. Een en ander leidde den Subs.-off. er toe, f 10 boete of 4 dagen hecht tegen V. te vragen.

(09-11-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.